Milieuloket:
Ministeries, provincies en gemeenten

 

In Nederland is het beleid van vier ministeries van grote invloed op onze omgang met het milieu. Op de sites van deze ministeries kun je naast persberichten en beleidsinformatie vaak ook informatie vinden over milieuproblemen of informatie over bestaande milieusubsidies.

Voor de meeste milieuzaken waar u in het dagelijks leven mee te maken krijgt, kunt u terecht bij (de afdeling Milieuzaken van) uw gemeente. Voor milieuklachten die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een fabriek, kunt u terecht bij de klachtenlijn van uw provincie. Het is ook mogelijk uw klacht in te dienen via milieuklachten.nl.


Inhoud

1.

Ministeries

Dit ministerie houdt zich bezig met een schone en veilige leefomgeving en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Ook werkt dit ministerie aan bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming van het verkeer en goede verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht.

Dit ministerie heeft te maken met problemen als vermesting en verzuring door de landbouw en is verantwoordelijk voor het natuurbeheer. Het bewaakt zodoende de biodiversiteit in Nederland. Ook houdt EZ zich bezig met zaken als energiebeleid.

2.

Provincies

Hoewel niet altijd even zichtbaar, spelen provincies een belangrijke rol in de uitvoering van het nationaal milieubeleid. Provincies dragen verantwoordelijkheid voor de inzameling van bedrijfsafval en gevaarlijk afval. Ook spelen provincies een grote rol in de uitvoering van regelgeving rond bodemsanering en verontreiniging van het oppervlaktewater.

Verder bewaken provincies stank-, stof- en geluidsnormen, en zorgen zij voor het handhaven van de regionale biodiversiteit door de formulering van streekplannen. Dit zijn uitwerkingen van de Ecologische Hoofdstructuren (EHS), die door de rijksoverheid zijn vastgesteld.

3.

Gemeenten

Voor de meeste milieuzaken waar u in het dagelijks leven mee te maken krijgt, kunt u terecht bij uw gemeente (afdeling Milieuzaken). U kunt naar de gemeente voor onder andere:

  • Verwijdering van en informatie over asbest in uw woning
  • Geluidsoverlast
  • Informatie over bodemsanering en bodemvervuiling
  • Inzameling van en informatie over huisafval en grofvuil
  • Problemen met de riolering
  • Gemeentelijke subsidies

Indien uw gemeente een website heeft kunt u die gewoon onder de naam van uw gemeente vinden (www.'naam-van-uw-gemeente'.nl).

4.

Waar moet u heen met milieuklachten?

Hebt u last van lawaai? Ondervindt u stank- en stofoverlast van bijvoorbeeld fabrieken? Ziet u dat bodem of water verontreinigd wordt of constateert u vissterfte? Ziet u dat er afval wordt gedumpt of dat er olie wordt geloosd?

Voor dergelijke milieuklachten hebben vrijwel alle provincies een telefoonnummer voor consumenten. Als blijkt dat de provincie uw klacht niet zelf kan behandelen, zorgt ze dat uw klacht bij de juiste instantie terecht komt. Dit kan een gemeente zijn, maar ook het waterschap, het Rijk of de politie.

U kunt uw klacht ook indienen via milieuklachten.nl. Die site handelt geen klachten af, maar stuurt uw klacht alleen door naar de overheden en instanties waar uw klacht behandeld dient te worden.

 
  • Contact
  • Home