Milieuloket:
Doelgroepen Milieubeleid

 

Het milieubeleid heeft gevolgen voor iedereen. Alle groepen die het milieu vervuilen kunnen zelf voor verbetering zorgen. Iedere groep zal dan ook door het milieubeleid met regels, doelstellingen, financiŽle prikkels, hogere kosten of veranderde producten te maken krijgen.

De groepen waar men het eerst aan denkt als het gaat om vervuiling zijn de industrie, landbouw en verkeer en vervoer. Maar ook de detailhandel en zelfs de consument worden in het milieubeleid als doelgroepen gezien. Het beleid heeft dus echt gevolgen voor iedereen. Dit is ook niet zo gek, want een beter milieu begint ten slotte bij jezelf.


1.

Algemeen

De overheid houdt zich bij het uitvoeren van het milieubeleid onder andere bezig met het verdelen van taken. De Nederlandse overheid heeft hier een bijzonder systeem voor ontwikkeld. Eerst zijn de verschillende doelgroepen van het beleid onderscheiden. Vervolgens is de overheid met vertegenwoordigers van deze doelgroepen om de tafel gaan zitten om afspraken te maken. Deze afspraken zijn vastgelegd in officiŽle documenten, convenanten genaamd. Zo bestaan er tientallen convenanten, bijvoorbeeld het Convenant Verpakkingen, het Convenant Bestrijdingsmiddelen en het Convenant Duurzaam Bouwen.

De convenanten zijn erop gericht dat de doelgroepen zelf verbeteringen voor het milieu doorvoeren. De overheid schept wel voorwaarden om het doorvoeren van deze verbeteringen te stimuleren.

Bijvoorbeeld door:

 • voorlichting
 • milieusubsidies en andere financiŽle prikkels
 • het stimuleren van milieutechnologie
 • het bevorderen van samenwerking
 • sancties te heffen op het niet meewerken (door boetes of gewoon door bijvoorbeeld een hogere belasting op energieverbruik te heffen)

Het milieubeleid richt zich op de volgende doelgroepen:

 
milieu kosten per doelgroep tussen 1990 en 2005

Bron: milieu en natuurcompendium, www.mnp.nl

2.

Consumenten

Iedereen hoort eigenlijk onder deze doelgroep thuis. Alles wat er gekocht, gebruikt en weggegooid wordt heeft invloed op het milieu. Momenteel bestaat deze doelgroep uit meer dan 16 miljoen mensen, de bevolking van Nederland. Deze groep heeft, indirect tenminste, invloed op elk milieuprobleem.

uitgebreide informatie: consumenten

3.

Verkeer en Vervoer

Onze maatschappij wordt steeds mobieler. We nemen zelf vaak de auto, trein, bus, boot of het vliegtuig. Maar ook bijna alle producten die we gebruiken zijn vervoerd, al dan niet vanaf verre oorden. Al dit transport, jaarlijks goed voor miljarden kilometers, levert een bijdrage aan milieuproblemen als geluidhinder, verzuring en het broeikaseffect.

uitgebreide informatie: verkeer en vervoer

4.

Landbouw

In Nederland vindt veel intensieve landbouw plaats. Dit brengt de nodige problemen met zich mee. De ruim 100.000 landbouwbedrijven dragen bij aan bijvoorbeeld watervervuiling, verzuring en vermesting.

uitgebreide informatie: landbouw

5.

Industrie

De industrie gebruikt veel energie en stoot allerlei smerige stoffen uit. Het is vaak mogelijk om de productieprocessen milieuvriendelijker te maken en ook de eindproducten laten vaak te wensen over op dit gebied. De industrie speelt een grote rol in de emissie van schadelijke stoffen naar het water en de bodem. De industrie is ook de voornaamste veroorzakers van het broeikaseffect en de aantasting van de ozonlaag.

uitgebreide informatie: industrie

6.

Detailhandel

De detailhandel bepaalt mede of er milieuvriendelijke artikelen te koop zijn (bijv. zonder schadelijke stoffen of overbodig verpakkingsmateriaal). Voorlichting aan de klant is daarbij van belang. De detailhandel heeft zelf ook direct invloed op het milieu, bijvoorbeeld door afvalscheiding en energiegebruik.

uitgebreide informatie: detailhandel

7.

Bouw

De bouwsector draagt bij aan verschillende milieuproblemen. Deze treden op in de bouwfase, in het gebruik en onderhoud van een gebouw en bij de sloop. De milieubelasting kan worden verminderd door bijvoorbeeld energiezuinige huizen te bouwen van verantwoorde materialen en door afvalscheiding bij de sloop.

uitgebreide informatie: bouw

8.

Overige doelgroepen

Andere doelgroepen die worden onderscheiden zijn:

 • afvalverwerkingsbedrijven
 • energiebedrijven
 • actoren in de waterketen
 • onderzoeksinstellingen

9.

Meer informatie

Zoek op trefwoord doelgroepen.

Of neem contact op met

 
 • Contact
 • Home