Milieuloket:
Leefomgeving

 

Leefomgeving

 • Stank

  Na geluidhinder is stankhinder verantwoordelijk voor de meeste milieuklachten van burgers. Er is sprake van stankhinder wanneer iemand een onplezierige geur als overlast ervaart. Dit is niet voor iedereen hetzelfde. Toch zijn de meeste mensen het erover eens dat uitlaatgassen, mest, veel industriële processen en afval niet lekker ruiken.

 • Externe Veiligheid

  Eén van de kerntaken van de Nederlandse overheid is het garanderen van de veiligheid van burgers op Nederlands grondgebied. Deze veiligheid kan op meerdere manieren worden bedreigd. Bijvoorbeeld door criminaliteit. Maar ook de productie, opslag en het vervoer van milieugevaarlijke stoffen kunnen zorgen voor bedreigende situaties. Men spreekt in dit verband van het handhaven van de 'externe veiligheid'.

 • Geluidhinder

  De bestrijding van geluidhinder is door het Nationaal Milieubeleidsplan 4 bestempeld als één van de kernprioriteiten van het Nederlands milieubeleid. Het aantal Nederlanders dat aangeeft last te hebben van lawaai blijft erg hoog.

 • Radioactiviteit

  Kernenergie en toepassing van radioactieve stoffen zijn onderwerpen die al lange tijd veel discussie oproepen. In kerncentrales wordt energie opgewekt door kernen van atomen te splijten. Hierbij vindt geen uitstoot van broeikasgassen plaats, zoals gebeurt bij de opwekking van energie uit fossiele brandstoffen. Daartegenover staat dat de energie-opwekking plaatsvindt door gebruik te maken van radioactieve straling, die elke vorm van leven kan aantasten of zelfs doden. Straling is dan ook voor veel mensen het verontrustende van kernenergie, te meer omdat het radioactieve afval uit kerncentrales nog duizenden jaren sterke straling veroorzaakt.

 
 • Contact
 • Home