Bodem en water

 • Bodemsanering

  In Nederland is de bodem op ongeveer 175.000 plekken zo vuil, dat deze moet worden schoongemaakt. De ernstigste vervuilingen komen door het dumpen van giftige stoffen op vuilnisbelten, maar ook de bodem van bedrijventerreinen en zelfs binnensteden is soms erg vies. Het schoonmaken van deze vuile grond noemen we bodemsanering.

 • Vermesting

  Mest is een onmisbare voedingsstof voor de grond. Zo bevat mest stoffen als stikstof (N) en fosfor (P), die onontbeerlijk zijn voor een vruchtbare bodem. De akkerbouw in Nederland gebruikt dan ook mest om allerlei gewassen te telen.

 • Verdroging

  De afgelopen vijftig jaar is de grondwaterstand in Nederland op veel plaatsen gedaald met enkele decimeters tot zelfs een meter. Dit leidt tot verdroging van de bodem, wat nadelige gevolgen heeft voor veel planten die van een hoog waterpeil afhankelijk zijn. Bovendien neemt ook de kwaliteit van het aanwezige water af.

 • Watervervuiling

  Rivieren, meren en andere zoete wateren in Nederland worden vervuild door menselijke activiteiten. Soms is de vervuiling afkomstig uit andere landen, soms is ze het resultaat van binnenlandse activiteiten. De sectoren landbouw, industrie en huishoudens zijn allemaal verantwoordelijk voor de vervuiling van het water. Een blijvend zorgenkindje vormt het rioleringsstelsel in Nederland. De komende decennia zijn miljardeninvesteringen nodig om het rioolwater grondig te blijven zuiveren, en regenwater te scheiden van gewoon afval.

 • Schaliegas

  Schaliegas is aardgas dat in lagen oud gesteente ligt opgeslagen en door een ingewikkeld proces - het zogenaamde 'fracken' - uit de bodem wordt gewonnen. Omdat schaliegas in grote hoeveelheden te vinden is, kan mogelijk winning miljarden opleveren. Toch heeft schaliegaswinning een aantal nadelen; dat leidt dit tot protesten tegen mogelijke boringen.

 
 • Contact
 • Home