Milieuloket:
Nederlandse riolen kunnen nat klimaat slecht aan

 
dinsdag 18 februari 2003

Nederlandse riolen hebben steeds meer moeite met het natter wordende klimaat. Regenwater wordt voor het grootste deel afgevoerd via de riolering. Als het echter te hard regent, kunnen riolen de hoeveelheid niet meer verwerken en wordt een deel van de rioolinhoud overgestort naar sloten.

Dit is vooral vervelend in landbouwgebieden, omdat het vee veelal uit diezelfde sloten drinkt. Door het lozen van ongezuiverd rioleringswater bestaat er gevaar dat de dieren ziektes en infecties oplopen. Boeren klagen al jarenlang dat hun vee ziek wordt na het leegpompen van de rioolinhoud in de sloten. Uit angst voor schadeclaims hebben gemeenten en waterschappen echter altijd ontkend dat er een verband is tussen veeziekte en het lozen van rioolwater. De commissie Diergezondheid en Riooloverstort stelt nu voor om het boeren gemakkelijker te maken een schadevergoeding in te dienen, als dieren ziek worden na riooloverstortingen.

Uit cijfers van de Unie van de Waterschappen en van het ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt dat in het jaar 2000 in Nederland 599 overstortingen zijn geweest in de klasse 'risicovol in verband met veedrenking' en 310 overstortingen in de categorie 'risicovol in verband met de volksgezondheid'. In 2000 zijn riolen in totaal 15.501 keer ontlast, door een gedeelte van de inhoud over te storten.

Bron: Staatscourant, 18 februari 2003


  • Contact
  • Home